Tìm thấy 26 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
2
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
3
Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
Mức độ 3
Lâm nghiệp
Mức độ 3
4
Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
Mức độ 3
Lâm nghiệp
Mức độ 3
5
Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
Mức độ 3
Lâm nghiệp
Mức độ 3
6
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
7
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
8
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
9
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 3
10
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Mức độ 3
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mức độ 4
11
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán
Mức độ 4
Thủy sản
Mức độ 4
12
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu
Mức độ 4
Thủy sản
Mức độ 4
13
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)
Mức độ 4
Thủy sản
Mức độ 4
14
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trấn, hoặc thuê - mua tàu
Mức độ 4
Thủy sản
Mức độ 4
15
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
Mức độ 4
Thủy sản