Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
325 152 0 29358 27469 26378 1798 744 96 % 4 %
53 26 0 8738 7298 5965 1541 100 81.7 % 18.3 %
90 3 11 4526 3331 3331 0 0 100 % 0 %
71 49 1 3282 3112 3106 6 2 99.8 % 0.2 %
80 12 2 2925 2925 2919 169 0 99.8 % 0.2 %
113 209 0 1077 1038 752 342 0 72.5 % 27.6 %
232 198 2 982 941 853 93 1 90.7 % 9.3 %
114 0 0 880 863 862 6 2 99.9 % 0.1 %
241 194 0 841 643 625 22 1 97.2 % 2.8 %
88 23 4 442 424 415 11 0 97.9 % 2.1 %
228 143 0 437 428 426 2 2 99.5 % 0.5 %
249 174 0 420 299 241 60 30 80.6 % 19.4 %
132 21 9 368 0 0 0 0 100 % 0 %
250 143 0 249 135 134 2 0 99.3 % 0.7 %
70 1 0 237 237 237 5 0 100 % 0 %
69 9 5 180 180 178 4 0 98.9 % 1.1 %
11 58 0 45 31 31 0 0 100 % 0 %
0 3 0 44 26 25 2 1 96.2 % 3.8 %
11 42 1 38 36 36 0 0 100 % 0 %
4 6 0 34 34 34 0 0 100 % 0 %
70 11 0 7 0 0 0 0 100 % 0 %
14 53 35 5 5 5 0 0 100 % 0 %
157 4 1 1 1 1 0 0 100 % 0 %
18 53 0 1 0 0 0 0 100 % 0 %
53 0 0 1 0 0 0 0 100 % 0 %
45 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Mức độ 2: 325
Mức độ 3: 152
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 29358
Đã giải quyết: 27469
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 26378
Trễ hạn: 1798
Đã giải quyết đúng hạn: 96%
Đã giải quyết trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8738
Đã giải quyết: 7298
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5965
Trễ hạn: 1541
Đã giải quyết đúng hạn: 81.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 18.3%
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 4526
Đã giải quyết: 3331
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3331
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 71
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3282
Đã giải quyết: 3112
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3106
Trễ hạn: 6
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 2925
Đã giải quyết: 2925
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2919
Trễ hạn: 169
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 113
Mức độ 3: 209
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1077
Đã giải quyết: 1038
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 752
Trễ hạn: 342
Đã giải quyết đúng hạn: 72.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 27.6%
Mức độ 2: 232
Mức độ 3: 198
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 982
Đã giải quyết: 941
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 853
Trễ hạn: 93
Đã giải quyết đúng hạn: 90.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 9.3%
Mức độ 2: 114
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 880
Đã giải quyết: 863
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 862
Trễ hạn: 6
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 241
Mức độ 3: 194
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 841
Đã giải quyết: 643
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 625
Trễ hạn: 22
Đã giải quyết đúng hạn: 97.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 442
Đã giải quyết: 424
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 415
Trễ hạn: 11
Đã giải quyết đúng hạn: 97.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 228
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 437
Đã giải quyết: 428
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 426
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 249
Mức độ 3: 174
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 420
Đã giải quyết: 299
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 241
Trễ hạn: 60
Đã giải quyết đúng hạn: 80.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 19.4%
Mức độ 2: 132
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 368
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 250
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 249
Đã giải quyết: 135
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 134
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 237
Đã giải quyết: 237
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 237
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 180
Đã giải quyết: 180
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 178
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 98.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 58
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 45
Đã giải quyết: 31
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 31
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 44
Đã giải quyết: 26
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 25
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 96.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.8%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 38
Đã giải quyết: 36
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 36
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34
Đã giải quyết: 34
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 34
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 5
Đã giải quyết: 5
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 157
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 1
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%